การรักษาความลับ / การบริหารจัดการวงจรชีวิตที่มีการรับรอง