การรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ / การตรวจจับและการลดความเสี่ยงจากโปรแกรมอัตโนมัติ