การรักษาความปลอดภัยของระบบ / การจำลองการละเมิดและการโจมตี