side

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ ("เว็บไซต์") นำเสนอโดย Cyber Security Corporate ("Cyber Security Corporate") เป็นบริการสำหรับผู้ใช้และนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยอยู่ภายใต้บทบัญญัติด้านล่าง เมื่อดาวน์โหลดเนื้อหาใด ๆ จากหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณในฐานะผู้ใช้ ("คุณ") ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("ข้อตกลง") หากคุณไม่ยอมรับ กรุณาอย่าใช้หรือดาวน์โหลดเนื้อหาใด ๆ จากเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับว่าข้อตกลงนี้ (และหากคุณเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์นี้ ("ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน") ข้อกำหนดใด ๆ ที่รวมอยู่ในขั้นตอนการลงทะเบียน) เป็นคำแถลงที่สมบูรณ์และพิเศษเฉพาะของข้อตกลงระหว่าง Cyber Security Corporate และคุณ ซึ่งใช้แทนข้อเสนอหรือข้อตกลงทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก่อนหน้านี้ และการสื่อสารอื่นใด ๆ ระหว่างคุณกับ Cyber Security Corporate ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของข้อตกลงนี้ CYBER SECURITY CORPORATE สามารถแก้ไขข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยการปรับปรุงข้อมูลการโพสต์นี้ คุณควรเข้าชมหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดปัจจุบัน เนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้มีผลผูกพันต่อคุณ บทบัญญัติบางประการของข้อกำหนดเหล่านี้อาจมีการแทนที่ด้วยประกาศทางกฎหมายหรือข้อกำหนดที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในหน้าเฉพาะที่เว็บไซต์นี้

ทั่วไป:

เว็บไซต์นี้ทำหน้าที่เป็นฟอรัมที่ช่วยให้คุณสามารถค้นหาและระบุผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์และบริการบางรายได้ ("ผู้จำหน่าย") Cyber Security Corporate ไม่ได้ควบคุมระยะเวลาหรือวิธีส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ ("ผลิตภัณฑ์") ใด ๆ ของผู้จำหน่ายถึงคุณ และไม่รับประกันความสมบูรณ์ของธุรกรรมใด ๆ Cyber Security Corporate สามารถปฏิเสธการให้บริการภายใต้เว็บไซต์แก่บุคคลใดก็ตามได้ตลอดเวลา ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว

ข้อมูลเครื่องหมายการค้า:

Cyber Security Corporate® คือเครื่องหมายการค้าของ Headley Media Technology Division Ltd. ที่ให้บริการการประเมินสำหรับผู้เชี่ยวชาญและมืออาชีพ กล่าวคือการให้บริการออนไลน์โดยที่ผู้ซื้อในอนาคตสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการได้ ชื่อแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าของผู้ถือครองที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายการค้า Cyber Security Corporate สามารถนำไปใช้สาธารณะได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Cyber Security Corporate เท่านั้น การใช้เครื่องหมายการค้า Cyber Security Corporate อย่างเป็นธรรมในการโฆษณาและส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์ Cyber Security Corporate จำเป็นต้องได้รับการรับรองอย่างเหมาะสม การอ้างอิงหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการต่าง ๆ ไม่ได้หมายความว่าเป็นการแนะนำ การอนุมัติ ความร่วมมือ หรือการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการโดย Cyber Security Corporate สำเนาใบอนุญาตใช้ผู้เดียว: หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเว็บไซต์นี้ คุณสามารถดาวน์โหลดสำเนาข้อมูลหรือซอฟต์แวร์แบบจำกัด ("เนื้อหา") ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานภายในส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างเฉพาะเจาะจงโดย Cyber Security Corporate เป็นลายลักษณ์อักษร หรือตามที่อนุญาตโดยข้อกำหนดการอนุญาตใด ๆ ที่มาพร้อมกับหรือได้รับการจัดหาพร้อมเนื้อหาส่วนบุคคลเท่านั้น นี่คือใบอนุญาต ซึ่งมิใช่การโอนกรรมสิทธิ์ และอยู่ภายใต้ข้อจำกัดต่อไปนี้: คุณต้องไม่: (ก) ใช้กระบวนการอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ซอฟต์แวร์ใด ๆ เพื่อดู ดาวน์โหลด พิมพ์ หรือใช้เนื้อหาจากเว็บไซต์ Cyber Security Corporate (ข) ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการชักชวน สำหรับผลิตภัณฑ์ โซลูชัน หรือบริการใด ๆ บริษัทที่มีรายชื่อหรือเนื้อหาที่รวมอยู่ในเนื้อหาเว็บไซต์นี้ (ค) แก้ไขเนื้อหาหรือใช้เนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ หรือการเปิดเผยต่อสาธารณะ การแสดง การขายหรือให้เช่า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการโพสต์เนื้อหาในคอมพิวเตอร์เครือข่ายใด ๆ หรือออกอากาศในสื่อใด ๆ (ง) ถอดรหัส ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือถอดแยกส่วนประกอบซอฟต์แวร์ ยกเว้นและเฉพาะในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่ใช้บังคับ (จ) ลบลิขสิทธิ์หรือประกาศกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ออกจากเนื้อหา (ฉ) ถ่ายโอนเนื้อหาให้แก่บุคคลอื่น คุณตกลงที่จะป้องกันไม่ให้มีการคัดลอกเนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาต Cyber Security Corporate ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้

ความเป็นเจ้าของเนื้อหา:

เว็บไซต์และเนื้อหาในที่นี้ได้รับการปกป้องลิขสิทธิ์และการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรูปลักษณ์ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ และข้อกำหนดในสนธิสัญญา และห้ามมิให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อ หรือแจกจ่ายในลักษณะใดก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Cyber Security Corporate Cyber Security Corporate และผู้จัดหาจะไม่ให้สิทธิ์ที่ชัดแจ้งหรือโดยนัยแก่คุณภายใต้สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าโดยนัย กฎหมายปิดปาก หรืออื่น ๆ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ Cyber Security Corporate อาจมอบสิทธิ์อื่น ๆ แก่คุณเป็นลายลักษณ์อักษรหรือรวมไว้ที่ส่วนอื่นในเนื้อหา รหัสผ่าน: หากคุณเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียน Cyber Security Corporate จะออกรหัสผ่านและหมายเลขประจำตัวผู้ใช้ให้แก่คุณเพื่อเข้าถึงพื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์ คุณยินยอมที่จะไม่เปิดเผยรหัสผ่านและหมายเลขประจำตัวผู้ใช้ดังกล่าวที่ออกให้แก่คุณต่อบุคคลภายนอกใด ๆ การยุติสิทธิ์ในการเข้าถึง: หากคุณละเมิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงนี้ Cyber Security Corporate อาจ (ก) ระงับการเข้าถึงพื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์หรือ (ข) ยุติการเข้าถึงพื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์ ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว การละเมิดส่งผลให้เกิดการระงับหรือการยุติหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความรุนแรงของการละเมิด อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้รายอื่นหรือกับ Cyber Security Corporate และไม่ว่าการละเมิดจะเกิดขึ้นซ้ำหรือหายขาด หาก Cyber Security Corporate ระงับหรือยุติสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ Cyber Security Corporate ของคุณ คุณจะได้รับแจ้งจาก Cyber Security Corporate ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อมีการยุติ เนื้อหาของคุณจะถูกทำลายและใบอนุญาตทั้งหมดในที่นี้จะถือว่าสิ้นสุดลงทันที

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ:

เว็บไซต์นี้และเนื้อหาใด ๆ ได้รับการจัดเตรียมไว้ "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใด ๆ CYBER SECURITY CORPORATE และ/หรือผู้จัดหาที่เกี่ยวข้องขอปฏิเสธการรับประกันความสามารถในการซื้อขายได้ การไม่ละเมิด หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ CYBER SECURITY CORPORATE หรือผู้จัดหาจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษ ทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่อง ไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือความเสียหายใด ๆ ก็ตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียข้อมูล) ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้เนื้อหาหรือเว็บไซต์ใด ๆ แม้ว่า CYBER SECURITY CORPORATE จะได้รับแจ้งถึงความเสียหายดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น CYBER SECURITY CORPORATE หรือเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือการบาดเจ็บใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของการเรียกร้องหรือการกระทำ เกินจำนวนที่มากกว่า (ก) ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่คุณจ่ายให้กับบริษัท (ถ้ามี) หรือ (ข) หนึ่งร้อย (100) ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากเขตอำนาจศาลบางแห่งห้ามการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญ ดังนั้น ข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ คุณควรทราบว่าเนื้อหาอาจมีข้อผิดพลาด การละเว้น ความไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลล้าสมัย โดยไม่จำกัดเฉพาะสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น Cyber Security Corporate ไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความเพียงพอ ความแพร่หลาย หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาใด ๆ และจะไม่รับผิดชอบต่อความไม่ครบถ้วนของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น Cyber Security Corporate ไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงข้อมูลเนื้อหาต่าง ๆ

การเผยแพร่:

Cyber Security Corporate มิได้เป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงระหว่างคุณและผู้จำหน่าย ด้วยเหตุนี้ Cyber Security Corporate จึงไม่สามารถควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย หรือความถูกต้องตามกฎหมายของผู้จำหน่ายหรือบริการนั้นได้ คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อทุกกิจกรรมเองทั้งหมดที่ดำเนินการผ่านบัญชีของคุณในการเข้าถึงเว็บไซต์ Cyber Security Corporate ไม่สามารถและไม่ได้ควบคุมว่าผู้จำหน่ายจะให้บริการหรือปฏิบัติตามภาระผูกพันอื่น ๆ ของตนหรือไม่ นอกจากนี้ การที่ Cyber Security Corporate จะไปตรวจสอบผู้จำหน่ายนั้นถือว่าไม่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ และ Cyber Security Corporate ไม่สามารถและไม่ได้ยืนยันว่าผู้จำหน่ายแต่ละรายเป็นบุคคลดังที่ผู้จำหน่ายกล่าวอ้าง Cyber Security Corporate สนับสนุนให้คุณพัฒนาแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจที่ปลอดภัยเมื่อใช้อินเทอร์เน็ต Cyber Security Corporate ยังสนับสนุนให้คุณสื่อสารกับผู้จำหน่ายโดยตรงในเว็บไซต์เพื่อช่วยให้คุณประเมินได้ว่าคุณกำลังติดต่อกับบุคคลใด คุณปลด Cyber Security Corporate (และตัวแทนและพนักงาน) จากข้อเรียกร้อง ความต้องการ และความเสียหายทุกประเภทและทุกลักษณะ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง เป็นผลสืบเนื่อง พิเศษ เป็นการลงโทษ และโดยบังเอิญ) ทั้งที่ทราบและไม่ทราบ สงสัยและไม่สงสัย เปิดเผยและไม่เปิดเผย ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคุณกับผู้จำหน่ายหรือบริการที่ผู้จำหน่ายจัดหาให้ หรือการกระทำและการละเว้นใด ๆ ของผู้จำหน่าย Cyber Security Corporate จะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ที่ผู้จำหน่ายดังกล่าวกระทำกับคุณ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ การส่งข้อมูลผู้ใช้: เนื้อหา ข้อมูล หรือการสื่อสารอื่น ๆ ที่คุณส่งหรือโพสต์ไปยังเว็บไซต์นี้จะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ ("การสื่อสาร") Cyber Security Corporate จะไม่มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการสื่อสารใด ๆ โดยมีเงื่อนไขว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้จะต้องได้รับการจัดการในลักษณะตามที่ระบุไว้ด้านล่าง Cyber Security Corporate และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีอิสระในการคัดลอก เปิดเผย แจกจ่าย รวบรวม และใช้การสื่อสารและข้อมูล รูปภาพ เสียง ข้อความ และรายการอื่น ๆ ทั้งหมดที่รวมอยู่ในนั้น เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือไม่ใช่เชิงพาณิชย์บางส่วนหรือทั้งหมด โดยมีเงื่อนไขว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้จะได้รับการจัดการในลักษณะตามที่ระบุไว้ด้านล่าง คุณไม่ได้รับอนุญาตให้โพสต์หรือส่งต่อเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย คุกคาม ใส่ร้าย ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ลามกอนาจาร ภาพลามกอนาจาร หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่จะละเมิดกฎหมายหรือสิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลภายนอกไปยังหรือจากเว็บไซต์นี้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้:

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้ที่คุณส่งไปยัง Cyber Security Corporate ผ่านแบบฟอร์มในเว็บไซต์ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Cyber Security Corporate ที่ระบุในเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ:

ลิงก์ใด ๆ ในเว็บไซต์นี้อาจทำให้คุณต้องออกจากเว็บไซต์ของ Cyber Security Corporate และไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงต่าง ๆ ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Cyber Security Corporate และ Cyber Security Corporate จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ความถูกต้องของเนื้อหา หรือแง่มุมอื่นใด ๆ ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือลิงก์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว Cyber Security Corporate ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติลิงก์หรือโปรแกรมการเชื่อมโยงใด ๆ ได้ตลอดเวลา Cyber Security Corporate ไม่รับรองบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ที่มีการเชื่อมโยง และขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบในเว็บไซต์ของตน หากคุณตัดสินใจเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ คุณคือผู้รับความเสี่ยงทั้งหมดด้วยตนเอง

การชดใช้ค่าเสียหาย:

คุณยินยอมที่จะเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และป้องกันอันตรายแก่ Cyber Security Corporate จากการสูญเสีย ต้นทุน ความเสียหาย ความรับผิดชอบ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการเรียกร้อง การดำเนินการ หรือข้อกล่าวหาที่มีต่อ Cyber Security Corporate ตามหรือเกี่ยวข้องกับ (ก) ข้อพิพาทระหว่างคุณและผู้จำหน่ายเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาหรือที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสินค้า/บริการใด ๆ (ข) การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ของคุณ หรือ (ค) การกระทำของคุณหรือผู้จำหน่ายที่ละเมิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือสิทธิ์ของบุคคลภายนอก

อื่น ๆ:

Cyber Security Corporate ควบคุมเว็บไซต์นี้จากสำนักงานที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา Cyber Security Corporate ไม่รับรองว่าเนื้อหาในเว็บไซต์มีความเหมาะสมหรือพร้อมใช้งานในสถานที่อื่น ๆ และการเข้าถึงข้อมูลจากประเทศที่เนื้อหาดังกล่าวผิดกฎหมายถือเป็นสิ่งต้องห้าม ผู้ที่เลือกเข้าถึงเว็บไซต์นี้จากสถานที่อื่น ๆ สามารถทำได้ด้วยความคิดริเริ่มของตนเอง และต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ คุณไม่สามารถใช้หรือส่งออกเนื้อหาที่เป็นการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับการส่งออกของสหรัฐอเมริกา ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของรัฐนิวยอร์ก โดยไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์ที่ควบคุมความขัดแย้งของกฎหมาย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าสถานที่เฉพาะสำหรับการดำเนินการและอนุญาโตตุลาการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ในลักษณะใดก็ตาม จะต้องอยู่ในเขตอำนาจศาลของรัฐบาลกลางหรือของรัฐที่ตั้งอยู่ในนิวยอร์กซิตี้ รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้มีขึ้นด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ไม่สามารถบังคับใช้หรือไม่ถูกต้อง ข้อตกลงนี้จะได้รับการตีความเช่นเดียวกับว่าบทบัญญัติดังกล่าวไม่มีอยู่ในข้อตกลงนี้ คุณไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงนี้เกินกว่าสองปีนับแต่วันที่มีมูลเหตุเกิดขึ้น คุณไม่สามารถโอนสิทธิ์ตามข้อตกลงนี้หรือสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Cyber Security Corporate และการพยายามมอบสิทธิ์ดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะ ข้อตกลงนี้จะมีขึ้นเพื่อประโยชน์และมีผลผูกพันต่อผู้สืบทอดที่ได้รับอนุญาต ตัวแทนทางกฎหมาย และผู้ที่ได้รับมอบหมายของคู่สัญญาในที่นี้ ภายใต้เงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น แม้สิ่งอื่นใดที่ระบุไว้ในที่นี้จะขัดต่อเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและ Cyber Security Corporate ถือเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ทำสัญญาอิสระเท่านั้น และไม่มีสิ่งใดในที่นี้ที่จะตีความเป็นการสร้างหุ้นส่วน การร่วมทุน แฟรนไชส์ การจ้างงาน หรือความสัมพันธ์ของหน่วยงานอื่น ๆ ระหว่างทั้งสองฝ่าย หากศาลที่ตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาลประกาศว่าบทบัญญัติใด ๆ ในที่นี้เป็นโมฆะ บทบัญญัติดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับเฉพาะในขอบเขตของการเป็นโมฆะเท่านั้น เพื่อให้ส่วนที่เหลือของบทบัญญัตินั้นและบทบัญญัติที่เหลือทั้งหมดของข้อตกลงนี้ยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ เนื้อหานี้มีให้พร้อมกับ "สิทธิที่จำกัด"